ബാലലോകം

Thursday, August 10, 2006

തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ

അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ
ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ
ചക്ഷുരുന്‍മീലിതം യേന
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ

ചുമ്മാ ഒരു ട്രാന്‍സ്ളേഷന്‍ കെടക്കട്ട്

അറിവിന്‍ വജ്രസൂചിയാല്‍
അജ്ഞാനത്തിമിരം മാറ്‍റി
കണ്‍ തുറപ്പിക്കുമാചാര്യ
ന്നായേകുന്നു വന്ദനം

അറിവില്ലാപ്പയ്യനാണേ /പരിഭഷപ്പാതകത്തില്
‍ഗുണമേറും മഹത്തുക്കള്‍ /കനിവോടെ പൊറുക്കണേ