ബാലലോകം

Sunday, October 15, 2006

ക്ളാ ക്ളാ ക്ളാ ക്ളീ ക്ളീ ക്ളീ സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി

ക്ളാ ക്ളാ ക്ളാ ക്ളീ ക്ളീ ക്ളീ സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.അതാ മുറ്‍റത്തൊരു മൈന.....കോഴിയമ്മയും മക്കളുംചൈത്രനും മൈത്റനുംതുടങ്ങിയ ക്ളാസിക് പാഠങ്ങള്‍ അടങ്ങിയപഴയ പാഠ പുസ്തകങ്ങള്‍ആരുടെയെങ്കിലും വീടുകളിലെ തട്ടിന്‍ പുറത്ത് ഉണ്ടാകുമോ?കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആരെയെങ്കിലും അറിയാമോ..അറിയിക്കുമോ?...